Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 

מינוי או שינוי מוטבים


לקוח יקר!

בקביעת המוטבים - מומלץ להתייעץ עם היועץ המשפטי של המשפחה, כדי לבטא
נכון בטפסי חברת הביטוח את רצונך במקרה מוות בהיבט החוקי של הנושא.
אין בהבהרות הכלליות שבהמשך כדי להחליף יעוץ כנ"ל.

הבהרות
א. בפוליסות ביטוח חיים קביעת המוטבים הינה ע"י המבוטח .
    קביעת המוטבים ניתנת לשינוי בהתאם לרצונו של המבוטח אלא אם נקבע המוטב
    כ "מוטב בלתי חוזר".
ב. בקביעת "מוטב בלתי חוזר" מחייב שינוי של המוטב את אישורו והסכמתו של המוטב.
    כספי ביטוח חיים שלגביהם נקבע "מוטב בלתי חוזר" - אינם חופשיים לעיקול ע"י בעלי החוב
    של המבוטח.
    "מוטב בלתי חוזר" ניתן לקבוע רק בפוליסות פרט ולא בפוליסות מנהלים או קולקטיביים.
ג. בקרן פנסיה - מהווים שאירי המבוטח כהגדרתם בחוק את אלה שזכאים לפנסיות לפי
   הקבוע בתקנון הקרן. במקרה שאין שאירים לפי הגדרתם בחוק (בת זוג או ילדים
   עד גיל 21) ע"י המבוטח-מוטבים ואלה זכאים להחזרי פרמיות לפיצוי במקרה מותו - אך
   לא פנסיות.

לכל חברה יש את הטפסים שלה לענין זה ולפיכך נא מלא את הטופס המתאים לפי חברת
הביטוח כמפורט להלן ועליך לודא לאחר מכן בחברה ו/או דרכנו שבקשתך אושרה ובוצעה.

ראה הנחיות המפקח על הביטוח לקביעת מוטבים


מגדל -   פוליסות ביטוח חיים 
            קרן פנסיה
             קרן השתלמות וקופת גמל 
           
            

כלל -     פוליסות ביטוח חיים 
             קרן פנסיה 
             קרן השתלמות וקופות גמל

הראל -  פוליסות ביטוח חיים
            קרן השתלמות וקופות גמל

מנורה -  פוליסות ביטוח חיים 
             קופות גמל
             קביעת מוטב בלתי חוזר בפוליסת פרט

הפניקס - הודעה על שינוי מוטבים
              קרן פנסיה
              קביעת מוטב בלתי חוזר
               

 


© כל הזכויות שמורות לדני סגמן ו/או ל"דני סגמן - ביטוח ופיננסים"

 

 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר