Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 
ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר

ביטוח אחריות מקצועית -
הינו ביטוח אחריותו של המבוטח למקרה נזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה מרשלנות
מקצועית של המבוטח או בלשון הפוליסה – הפר את חובתו המקצועית.

הכיסוי המוענק על פי הפוליסה מתייחס כאן לתביעות שהוגשו כנגד המבוטח בעילה
כנ"ל כולל הגנה המשפטית.

ביטוח אחריות המוצר -
הינו ביטוח אחריותו של המבוטח למקרה נזק שנגרם לצד שלישי כתוצאה מפגם במוצר
שסופק,יובא,שווק או נארז על ידי המבוטח ויצא מחזקתו.כאן אין מדובר בגורם הנזק
כטעות בתכנון המוצר או בקביעת הפורמולה שלו אלא רשלנות או תקלה בהליך הייצור
או השיווק שלו לרבות טעויות בהטבעת הוראות השימוש בו.

הכיסוי המוענק על פי הפוליסה מתייחס לתביעות שהוגשו כנגד המבוטח בעילה כנ"ל כולל
הגנה משפטית.     

      נשמח ליצירת קשר להמשך התהליך - לחץ כאן למילוי פרטים

 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר