Ynet
YNET - חדשות חמות מהעולם
[לידיעה המלאה]
קביעת מוטבים
קביעת מוטבים
[לידיעה המלאה]
תקרות והטבות מס לשנת 2022
[לידיעה המלאה]
תכנון פרישה - אנחנו כאן ללוות אותך בתהליך
[לידיעה המלאה]
שינוי בכללי חישוב שער הבסיס לני''ע חדש ביום המסחר הראשון סחר ניירות ערך בבורסה
[לידיעה המלאה]
מדדים ועידכונים אקטואליים
[לידיעה המלאה]
העברה כספית ישירות לחברת הביטוח-אופן הביצוע ופרטי חשבונות להעברה
[לידיעה המלאה]
ביטוח דירקטורים? אושרה תביעה נגזרת נגד בעלי שליטה בחברת נדל''ן
[לידיעה המלאה]
תביעה ייצוגית - ייקור פרמיה בלי הסכמת מבוטח
[לידיעה המלאה]
מבזקים לפרישה
[לידיעה המלאה]
העליון קבע כלל חדש-אובדן סיכויי החלמה של יותר מ-50% פיצוי מלא
[לידיעה המלאה]
פס''ד- 109,000 ש''ח כנגד מקור הנזק (נזק צינורות אצל השכן)
[לידיעה המלאה]
פס''ד חדש של המחוזי מחייבת את הפול לשלם גם בהיעדר רשיון נהיגה ישראלי
[לידיעה המלאה]
יום הולדת שמח
קבל מאיתנו ברכה מחייכת..
[לידיעה המלאה]
 

מבוטח יקר-

כדאי לקרוא את הטיפים שלהלן אשר בוודאי יסייעו לך בהמשך.

א.   רכישת הביטוח לפני מועד היציאה וסמוך לו מקנה לך במיידי כיסוי ביטוח.
זה מתייחס להחזר כספי של עלות כרטיס הטיסה 
במקרה של ביטול הנסיעה
עקב מקרה חירום אישי כפי שמוגדר
בפוליסה לרבות עקב תאונת דרכים חו"ח.

ב.   הביטוח מתייחס למטען בנפרד ורפואי/בריאותי בנפרד.
נא מלא את הפרטים הרלוונטיים ועיין בפרטי הכיסוי לכל פרק.
חשוב וראוי לדעת שתוצאות החמרה של מצב רפואי קיים אינו מבוטח בביטוח
הסטנדרטי וכדי לבטחו יש לרכוש הרחבה מיוחדת לכיסוי בגין מקרה החמרה.

ג.   
במידה וקיימת הרחבה כזאת של סעיף החמרה – הדבר
מחייב את אישור חברת הביטוח.לכל חברת ביטוח יש מדיניות שונהלגבי זה גם אם
מדובר לדוגמא בנטילת תרופות לייצוב לחץ 
דם או לאיזון רמת הכולסטרול.
נדרשת פה התייעצות מוקדמת 
מולנו ולכן גם רצוי לבצע את תהליך הביטוח מוקדם
טרם 
הנסיעה כדילאפשר התדיינות ומציאת הפתרון הביטוחי הנכון לכך.
 
לחץ כאן לפניה אלינו בנושא.

ד.   קח איתך את הפוליסה ורשום במקום בטוח את מיספרה ואת מספרי הטלפון לשעת
חירום 
המופיעים גם כאן באתר שלנו לשימושך.


למוקדי החירום אליהם יש להתקשר במקרה הצורך מחו"ל –לחץ כאן

להגשת תביעה על פי פוליסת נסיעות לחו"ל -לחץ כאן להסברים
והדפסת הטופס המתאים.

אנחנו לשרותך לסייע במקרה הצורך אם בהתכתבות דרך אתר
האינטרנט כאן או בפקס ישיר שלנו כמצוין מטה. 
 
 
 

דף הבית | מי אנחנו | שרות ותביעות | טפסים ויפוי כח | ביטוחי חיים | ביטוחי בריאות | ביטוח סיעודי
ביטוח דירה |
 ביטוח רכב  | ביטוח נסיעות לחו"ל | פנסיה | מיחזור משכנתא | משכנתא הפוכה | השוואת תשואות
 קרנות השתלמות | קופות גמל | תוכניות חיסכון | אנונה | לחיות טוב | קיצבה מיידית | קיצבה נידחית | צור קשר